Соціальні проекти, які підтримали або створили наші студенти

Драматичний театр*

“Черкаська мрія”*

  • матеріальну (ресурси)
  • волонтерську (власний час)
  • фінансову (гроші на те, чого не вистачає)

ЧОБФ “Життя”

БО “Черкаська мережа”

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №76 "Золотий півник"

Мудрий Тесля

Молоді техніки

#Не Мовчи! Зупинимо Домашнє Насилля!

--

--

--

GeekHub надає безкоштовну можливість отримати практичні знання та навички в сфері ІТ. Дізнатися більше: http://geekhub.ck.ua

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
GeekHub

GeekHub

GeekHub надає безкоштовну можливість отримати практичні знання та навички в сфері ІТ. Дізнатися більше: http://geekhub.ck.ua

More from Medium

ERPNext — Auto fetching currency rate from openexchange.org

Russian athletes are banned from competing professionally.

What is the difference between PancakeSwap and other DEXes on Ethereum?

How to Configure DHCP Option 119 in Windows DHCP Server and Cisco Switch — ICT Fella