Фото: Віталій Пітвало

10+ випусків TechToloka: що варто знати про проект та що дивитися

Фото: @anniespratt (Unsplash)

Фото: @simon_bak (Unsplash)

“Я не знаю, про що…

Драматичний театр*

GeekHub

GeekHub надає безкоштовну можливість отримати практичні знання та навички в сфері ІТ. Дізнатися більше: http://geekhub.ck.ua

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store